Regionale strategier

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norsk kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenteres resultater og detaljer for Oslo, utvalgte sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Rapporten er utarbeidet av Telemarksforskning.

Skjermbilde 2015-02-26 kl. 13.47.38

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2015

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en invitasjon til de som er opptatt av bærekraft, økt verdiskapning og økt internasjonal konkurransekraft i regionen. Denne planen er en start og en valgt retning på hvordan man skal utnytte regionens sterke vekst og utløse innovasjonspotensialet som ligger i forsterket samspill mellom bedrifter, forsknings- og kunnskaps-miljøer, talenter, kapital og offentlig sektor, for å oppnå økt verdiskaping og konkurransekraft.

Skjermbilde 2015-02-26 kl. 13.44.39

Felles plattform for internasjonal profilering av Osloregionen

Gjennom prosjektet «Felles plattform for internasjonal profilering av Osloregionen», har Osloregionen kartlagt aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av regionen.

Samarbeidsalliansen-80

Osloregionen – et næringsliv basert på kunnskap

Menon Business Economics har laget en analyse av regionen som kan leses her.

Skjermbilde 2015-01-21 kl. 16.14.26

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har vedtatt å utarbeide en felles regional plan for innovasjon og nyskaping for hovedstadsregionen. Kunnskapsgrunnlaget skal etablere et oppdatert bilde av hovedstads-regionens konkurranseevne, med et spesielt fokus rettet mot hovedstadsnæringenes internasjonale konkurranseevne. Menon har vært engasjert for å utarbeide kunnskapsgrunnlaget som skal ligge i bunn for den nye strategien.

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus - Fra kunnskap og fakta til strategi og handling

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo

Strategien er utarbeidet på oppdrag fra Byråd for kultur og næring. Det er første gang Oslo får en slik strategi og arbeidet stadfester at Oslo kommune ønsker å ta kulturnæringene på alvor. Kulturmegleren, som ble engasjert som prosjektleder i fjor, presenterer 30 ulike tiltak, prosjekter og virkemidler de mener bør igangsettes for at Oslo skal få ytterligere vekst og verdiskapning i kulturnæringene i Oslo.

Skjermbilde 2014-12-17 kl. 14.57.46

The Scandinavian 8 Million City

3 land, 4 storbyregioner, 2 hovedsteder – dette er The Scandinavian 8 Million City. Av Skandinavias 19,5 mill innb. bor 8 mill på strekningen Oslo – København. 14 partnere på denne strekningen arbeider sammen for bygging av en ny og moderne jernbaneløsning for passasjerer og gods. Denne rapporten er en omfattende oppsummering av resultatene og konklusjonene fra et stort antall analyser og undersøkelser som er gjort innenfor rammen av prosjektet.

Skjermbilde 2014-12-17 kl. 15.05.27

«Oslo mot 2030 – Smart, Trygg og Grønn»

Byrådet vedtok 11.02.2014 å legge ut forslag til ny kommuneplan på høring og til offentlig ettersyn i tråd med plan og bygningslovens § 11-14. Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 1) og en juridisk bindende arealdel (del 2) med tilhørende kart (strategikart mot 2030, strategikart mot 2050)

«Oslo mot 2030 – Smart, Trygg og Grønn» legger opp til at den forventede befolkningsveksten skal brukes aktivt for å videreutvikle og skape nye kvaliteter. For å tilfredsstille befolkningens behov også i fremtiden må Oslo løse sine oppgaver smartere og mer effektivt. Oslo må sette beredskap og kriminalitetsforebygging høyt for å fortsatt oppleves som en trygg hovedstad. Oslo skal være en verdensledende miljøby og tilrettelegger for en byutvikling som bygger opp under en grønn og miljøvennlig utvikling frem mot 2030.

Kunnskapsstrategi for Oslo 2014-17 

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og regionens kunnskapsinstitusjoner og – miljøer. Strategien bygger oppunder byrådets visjon om at Oslo skal være talentenes by, og skal inspirere aktørene til å trekke i samme retning. Målet er å styrke Oslos attraktivitet som et sted å studere, forske og innovere for talenter fra hele verden.

LogoKunnskapOslo10x10cm

Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden

Konseptvalgutredningen (KVU) for kryssing av Oslofjorden la nylig frem en rapport hvor de vurderer strategier for å redusere fjorden som barriere for transport. Utredningen inneholder også vurdering av bru for rv. 23 Oslofjordforbindelsen som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen.

Rapporten er utarbeidet av Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen skal danne grunnlag for Regjeringens beslutning om valg av konsept og rammer for videre planlegging.

Skjermbilde 2015-01-05 kl. 14.42.59

Areal- og transportplan for Nedre Buskerud

Partnerne i Buskerudbysamarbeidet har sammen utarbeidet felles areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 – 2023. Planen skal bidra til å etablere attraktive byer og tettsteder og mer bruk av kollektivtransport, sykkel og gange.

Skjermbilde 2015-01-05 kl. 14.18.06